بیشکک 144 مورد ویروس کرونا را تایید می کند

بیشکک 144 مورد ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews باكتیبوبو شمیركانوا ، نماینده وزارت بهداشت ، در 25 مه می گفت: بیشكك 144 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید كرد.

آنها شامل 18 مورد ذات الریه هستند.

116 مورد در میان ساکنان بیشکک تأیید شده است ، از جمله 41 مورد در منطقه لنین ، 18 مورد در منطقه پروومائی ، 38 مورد در منطقه اوکتیابر ، 19 مورد در منطقه اسوردلوف.

28 مورد در میان شهروندان ، که از سایر مناطق کشور به بیشکک وارد شده اند ، تأیید شده است.

Author: admin