حجم آب در مخزن Toktogul به 9/926 میلیارد متر مکعب رسید

حجم آب در مخزن Toktogul به 9/926 میلیارد متر مکعب رسید

Tainynews – حجم آب موجود در مخزن توکتوگل از 25 مه به 9.926 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 611 متر مکعب در ثانیه و دبی آب 249 متر مکعب در ثانیه است.

امروز یک سال پیش ، حجم آب مخزن 12.031 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin