تجارت قرقیزستان و چین در سال گذشته بیش از 20 درصد کاهش یافته است

تجارت قرقیزستان و چین در سال گذشته بیش از 20 درصد کاهش یافته است

ایست بازرسی در مرز با چین

Tainynews – نماینده مماسادیک باکیروف ، نماینده مجلس ، در سخنرانی خود در جلسه کمیته سیاست اقتصادی و مالی پارلمان در تاریخ 25 ماه مه ، گفت که اقتصاد چقدر کاهش یافته است و درآمد بودجه چقدر کاهش یافته است …

Author: admin