30 شهروند تاجیکستان از اوکراین هواپیمایی گرفتند

30 شهروند تاجیکستان از اوکراین هواپیمایی گرفتند

Tainynews – سی شهروند تاجیکستان امروز با پرواز چارتر از کیف وارد دوشنبه شدند. آنها پس از لغو همه پروازها در آنجا سیر شدند.

وزارت امور خارجه گفت ، شهروندان وارد شده قرنطینه شدند و تحت نظارت پزشکی هستند.

با این هواپیما بیش از 100 شهروند اوکراین و قزاقستان از تاجیکستان تخلیه شدند.

Author: admin