کد مالیاتی جدید شامل هنجارهایی برای حمایت از توسعه اقتصاد سبز است

کد مالیاتی جدید شامل هنجارهایی برای حمایت از توسعه اقتصاد سبز است

Tainynews معاون اول وزیر اقتصاد و دارایی دانیار ایمانالیف در تاریخ 25 مه در هنگام برگزاری وبینار چالش های جدید تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل سومین ، گفت: “یک بلوک جداگانه در قانون جدید مالیاتی قرقیزستان برای تشویق مشاغل به سمت سبز است.” اقدامات کشورها در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه های غلبه بر آنها …

Author: admin