خدمات کارکنان دولت برای تغییر رویه های انتصاب برای رئیس جمهور ، دفتر کابینه

خدمات کارکنان دولت برای تغییر رویه های انتصاب برای رئیس جمهور ، دفتر کابینه

Tainynews اولگ تاربینسکي ، معاون خدمات کارکنان دولت گفت: نامزدهای پست در اداره رئیس جمهور و دفتر کابینه تنها بر اساس رقابت از ذخیره ملی متخصصان منصوب می شوند …

Author: admin