مرجع زندان منکر است که رئیس سابق تحقیقات دادستانی کل عفو شد

مرجع زندان منکر است که رئیس سابق تحقیقات دادستانی کل عفو شد

Tainynews – رئیس پیشین اداره تحقیقات دادستانی کل کشور کیلیچبک آرپاچیف در حال محکومیت خود در مستعمره شماره 45 در روستای بلوودسکوئه است ، گفت: سرویس دادسرای امور خارجه …

Author: admin