کمیته امنیت ملی انکار پمپ بنزین سوخته در باتکن متعلق به رئیس GKNB تاشیف است

کمیته امنیت ملی انکار پمپ بنزین سوخته در باتکن متعلق به رئیس GKNB تاشیف است

Tainynews کمیته در بیانیه ای اظهار داشت: گزارش هایی که ادعا می شود یکی از پمپ بنزین هایی که در درگیری مرزی در باتکن سوخت ، متعلق به رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری قرقیزستان ، کامچیبک تاشیف است ، درست نیست.

در این بیانیه آمده است: شرکت توماس و شرکت تا سال 2016 به تاشیف تعلق داشت.

کمیته نسبت به مسئولیت کیفری برای انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست هشدار داد.

طبق وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان ، رئیس توماس و شرکت LLC توکومبای وولو جومارت است ، بنیانگذار آن ضامیربک جیلچچینف است.

Author: admin