رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در قرقیزستان از درخواست سازمان ملل برای تجدید نظر در اصلاح قانون در سازمانهای غیرانتفاعی حمایت می کند

رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در قرقیزستان از درخواست سازمان ملل برای تجدید نظر در اصلاح قانون در سازمانهای غیرانتفاعی حمایت می کند

Tainynews – ادوارد ائور ، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در سفیر قرقیزستان ، ادوارد ائور ، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در سفیر قرقیزستان ، گفت که قرقیزستان ممکن است به سنت توسعه دموکراتیک ، جامعه باز و بحث درباره این قبیل موضوعات افتخار کند و در جلسه دادرسی مجلس درباره اصلاحات در قانون سازمان های غیر انتفاعی گفت. امروز…

Author: admin