ورودی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منطقه ایسیک کول در سال 2020 بالغ بر 150.8 میلیون دلار بوده است

ورودی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منطقه ایسیک کول در سال 2020 بالغ بر 150.8 میلیون بوده است

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، ورودی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منطقه ایسیک کول در سال 2020 بالغ بر 150.8 میلیون دلار بوده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه در سال 2020 نسبت به سال 2019 41.8 درصد کاهش یافته است.

Author: admin