ریشه Aconite در مذاکرات رسمی جپاروف و پوتین – دبیر مطبوعات مورد بحث قرار نگرفته است

ریشه Aconite در مذاکرات رسمی جپاروف و پوتین – دبیر مطبوعات مورد بحث قرار نگرفته است

Tainynews – “دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور جپاروف ، اربول سلطانبائف ، در پاسخ به اطلاعاتی که سدیر جپاروف و ولادیمیر پوتین درباره استفاده از ریشه aconite گفتگو کردند ،” این موضوع در طول مذاکرات رسمی مورد بحث قرار نگرفت. “

Author: admin