ازبکستان و افغانستان در مورد پروژه های همکاری گفتگو می کنند

ازبکستان و افغانستان در مورد پروژه های همکاری گفتگو می کنند

Tainynews – سردار عمورزاکوف ، معاون نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان در 25 مه در ترمز با رئیس ستاد با محمد شاکر کارگر رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرد …

Author: admin