به 4000 کودک بی بضاعت در بیشکک در روز جهانی کودک کمک مالی می شود

به 4000 کودک بی بضاعت در بیشکک در روز جهانی کودک کمک مالی می شود

Tainynews دفتر شهردار بیشکک در 27 ماه مه گفت – بیش از 4 هزار کودک به مناسبت روز جهانی کودک کمک مالی می کنند.

4،793 کودک و همچنین کودکان دارای معلولیت ، که در نهادهای توسعه اجتماعی شهرستان ثبت نام کرده اند ، از طریق دفاتر پستی پایتخت پرداخت می کنند.

علاوه بر این ، 1000 کودک در مراکز اقامت موقت و در 20 سازمان غیردولتی که با کودکان معلول کار می کنند ، شیرینی دریافت می کنند.

Author: admin