مدیر قرقیزپاتن پست خود را حفظ می کند – خبرگزاری AKIpress

مدیر قرقیزپاتن پست خود را حفظ می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت – دینارا مولدوشوا مجدداً به عنوان مدیر آژانس دولتی مالکیت معنوی و نوآوری “قرقیزپاتنت” تحت کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان منصوب شد.

رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف این دستور را امضا کرد.

Author: admin