نماینده مجلس پیشنهاد برکناری وزیر بهداشت قرقیزستان را داد

نماینده مجلس پیشنهاد برکناری وزیر بهداشت قرقیزستان را داد

Riskeldi Mombekov (L) نماینده مجلس و وزیر بهداشت Alymkadyr Beishenaliev (R)

Tainynews – نماینده مجلس ریسکلدی مومبکوف پیشنهاد معاینه پزشکی وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی فعلی آلمكادیر بیشنالیف را داد …

Author: admin