هر 3 ایست بازرسی در مرز با تاجیکستان بسته شده است: رئیس خدمات گمرک دولت

هر 3 ایست بازرسی در مرز با تاجیکستان بسته شده است: رئیس خدمات گمرک دولت

Tainynews رئیس خدمات گمرکی دولت ، كادیرجان سمتیف ، در پاسخ به س questionال شیلوبوك آتازوف ، نماینده مجلس ، گفت: قرقیزستان دارای 3 ایست بازرسی در مرز با تاجیكستان است و همه این ایست های بازرسی در حال حاضر بسته است.

آتازوف پرسید آیا وضعیت قاچاق سوخت و مواد روان کننده در این بخش حل شده است؟

سمتیف پاسخ داد: “نه فقط بار یا سوخت ، بلکه حتی مردم هم اکنون نمی توانند از مرز عبور کنند.”

نمایندگان مجلس در حال بررسی پیش نویس قانون اعطای وضعیت ویژه برای منطقه باتکن هستند.

Author: admin