سفیر قرقیزستان ، کنسول افتخاری جمهوری قرقیزستان در اتریش در مورد همکاری بحث می کنند

سفیر قرقیزستان ، کنسول افتخاری جمهوری قرقیزستان در اتریش در مورد همکاری بحث می کنند

Tainynews – باكیت جوسوپف ، سفیر جمهوری قرقیزستان در اتریش ، از والتر برمبرگر ، كنسول افتخاری جمهوری قرقیزستان در اتریش علیا و ولفگانگ هتگر ، كنسول افتخاری در سالزبورگ پذیرفت ، وزارت امور خارجه …

Author: admin