نماینده مجلس پیشنهاد می کند دفاع از روستاها را در منطقه چون آلای قرقیزستان هم مرز با تاجیکستان تقویت کنید

نماینده مجلس پیشنهاد می کند دفاع از روستاها را در منطقه چون آلای قرقیزستان هم مرز با تاجیکستان تقویت کنید

Tainynews – نماینده پارلمان Akkulu Berdiev (رسپوبیکا-آتا جورت) مجدداً پیشنهاد داد که از چندین روستا در منطقه Chon-Alay قرقیزستان هم مرز با تاجیکستان دفاع کند.

Author: admin