ایجاد کمیسیون پارلمانی برای بررسی فعالیتهای وگا که در مورد نوشتن بلیط مقامات در پروژه Safe City پیشنهاد شده است

ایجاد کمیسیون پارلمانی برای بررسی فعالیتهای وگا که در مورد نوشتن بلیط مقامات در پروژه Safe City پیشنهاد شده است

Tainynews – نمایندگان مجلس قصد دارند کمیسیون پارلمانی را برای بررسی فعالیت های شرکت Vega که در اجرای فاز اول پروژه شهر امن است ، ایجاد کنند …

Author: admin