جپاروف از ایستگاه مرزی کاپچیگای ، واحد نظامی در باتکن بازدید می کند

جپاروف از ایستگاه مرزی کاپچیگای ، واحد نظامی در باتکن بازدید می کند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف به عنوان بخشی از سفر کاری روز جمعه به منطقه ، از پاسگاه مرزبانی کاپچیگای و واحد نظامی شماره 2022 مستقر در باتکن بازدید کرد …

Author: admin