قرقیزستان میزبان روزهای فرهنگ قزاقستان در سال 2021: FM

قرقیزستان میزبان روزهای فرهنگ قزاقستان در سال 2021: FM

Tainynews وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف گفت: قرقیزستان از روزهای فرهنگ قزاقستان در قرقیزستان استقبال می کند.

کازاکبائف در تاریخ 28 مه با همتای خود از مختار تلوبردی قزاقستان در محل اقامت ایالت Ala-Archa دیدار کرد.

در این نشست طرفین تعهد خود را برای توسعه بیشتر همکاری در زمینه فرهنگ ، علوم ، آموزش و مراقبت های بهداشتی تأیید کردند.

وی گفت: “ما از برگزاری روزهای فرهنگ قزاقستان در قرقیزستان در سال 2021 استقبال می كنیم. روزهای فرهنگ قرقیزستان در سال 2022 در قزاقستان برگزار می شود.”

Author: admin