رئیس شورای شهر بیشکک حقوق خود و شهردار را به طور غیرقانونی بالا برد: دادستانی

رئیس شورای شهر بیشکک حقوق خود و شهردار را به طور غیرقانونی بالا برد: دادستانی

Tainynews دادستانی عمومی در تاریخ 28 مه گفت: یک تحقیق جنایی علیه رئیس شورای شهر بیشکک جانیبک آبیروف و سایر مقامات آغاز شد …

Author: admin