هیچ کس در جهان از آب ذوب شده تمیز دریاچه آلپ برای استخراج طلا مانند کمتور استفاده نمی کند: کمیته

هیچ کس در جهان از آب ذوب شده تمیز دریاچه آلپ برای استخراج طلا مانند کمتور استفاده نمی کند: کمیته

Tainynews دینارا کوتامووا ، رئیس کمیته محیط زیست و آب و هوا امروز در جریان بازدید مطبوعات به معدن کامتور – گفت: آبهای دریاچه پتروف در نتیجه ذوب شدن یخچال پتروف شکل گرفته است.

Author: admin