سوراکماتوف شهردار سابق بیشکک و نماینده سابق مجلس 15 هکتار زمین را در قسمت جنوبی شهر بیشکک غیرقانونی خصوصی کردند: دادستان

سوراکماتوف شهردار سابق بیشکک و نماینده سابق مجلس 15 هکتار زمین را در قسمت جنوبی شهر بیشکک غیرقانونی خصوصی کردند: دادستان

Tainynews – دادستانی عمومی تأسیس کرد که عزیز سوراکماتوف ، شهردار پیشین بیشکک و جانیش کودایبرگنف ، نماینده سابق مجلس ، (عضو سوراكماتوف) به طور غیرقانونی یك قطعه زمین گران قیمت در قسمت جنوبی بیشكك با مساحت 15 هكتار را به مالكیت خصوصی در اختیار گرفتند …

Author: admin