رئیس سابق کمیته امنیت ملی با پنومونی از زندان بازپرسی به بیمارستان منتقل شد

رئیس سابق کمیته امنیت ملی با پنومونی از زندان بازپرسی به بیمارستان منتقل شد

Tainynews – کمیته امنیت ملی ایالت در 29 مه گفت که به رئیس سابق کمیته امنیت ملی ایالت ، پنومونی مضاعف تشخیص داده شد.

سگیسبایف در 24 مه از زندان بازپرسی کمیته امنیت ملی به بیمارستان منتقل شد.

کمیته امنیت ملی گفت: “سگیسبایف آخر هفته گذشته احساس ناخوشی و دما داشت. وی برای معالجه پزشکی در بیمارستان بستری شد.”

عبدیل سگیزبائف در تاریخ 25 ژانویه 2021 به ظن سو abuse استفاده از موقعیت بازداشت شد.

Author: admin