وکیل جزئیات بیشتری در مورد ناپدید شدن ایناندی ارائه می دهد

وکیل جزئیات بیشتری در مورد ناپدید شدن ایناندی ارائه می دهد

Tainynews – زوتبک کودایبرگنوف ، وکیل دادگستری های ساپات قرقیزستان-ترکیه در اول ژوئن در یک کنفرانس مطبوعاتی در AKIpress گفت: رئیس جمهور مدارس ساپات ، اورهان اینندی با برخی از افراد در خیابان مالدیبائف بود و مدتی در آنجا ماند.

Author: admin