وزیر سابق آموزش و پرورش قرقیزستان نماینده سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی در ژنو می شود

وزیر سابق آموزش و پرورش قرقیزستان نماینده سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی در ژنو می شود

Tainynews – آلمازبک بیشنالیف به عنوان نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در ژنو منصوب شده است.

دستور مطبوعاتی توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد ، سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور در 2 ژوئن گزارش داد.

آلمازبک بیشنالیف از اکتبر 2020 تا مه 2021 پست وزیر آموزش و علوم را بر عهده داشته است.

Author: admin