ناپدید شدن اورهان اینندی: معترضین گروهی را برای ملاقات با وزارت کشور تشکیل دادند

ناپدید شدن اورهان اینندی: معترضین گروهی را برای ملاقات با وزارت کشور تشکیل دادند

Tainynews – دانش آموختگان لیسوم ساپات و والدین دانش آموزان در تاریخ 2 ژوئن در بیشکک تجمع برگزار کردند و خواستار یافتن رئیس شبکه اورهان اینندی زنده بودند …

Author: admin