بیشکک برای جلوگیری از قفل کردن کافه های مناسب بیش از 50 نفر از 25 مه

بیشکک برای جلوگیری از قفل کردن کافه های مناسب بیش از 50 نفر از 25 مه

Tainynews – عزیز سوراکماتوف ، شهردار عزیز ، در 23 مه گفت: کافه ها و رستوران هایی که بیش از 50 نفر در آن قرار نگیرند ، اجازه دارند از 25 ماه مه فعالیت خود را در بیشکک از سر بگیرند.

وی گفت که فاصله بین بازدید کنندگان و جداول باید به شدت 1.5-2 متر باشد.

همه بازدید کنندگان باید در ورودی و خروج از کافه ها ماسک بپوشند که باید ضد عفونی کننده را در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد.

وی در مورد یادآوری مشاغل حقوقی شخصی افراد در صورت صدمه زدن به ویروس در مکانهای خود ، یادآوری کرد.

Author: admin