ناپدید شدن اورهان اینندی: مدرسه ساپات پاداش اطلاعات مربوط به محل اقامت را اعلام می کند

ناپدید شدن اورهان اینندی: مدرسه ساپات پاداش اطلاعات مربوط به محل اقامت را اعلام می کند

Tainynews – شبکه مدارس ساپات پاداش اطلاعات مربوط به محل استقرار رئیس جمهور خود اورهان اینندی را که از اول ژوئن در بیشکک ناپدید شده بود ، اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است که میزان پاداش به اطلاعات ارائه شده بستگی دارد.

محرمانه بودن تضمین می شود. شماره گیری: 0550 049 050؛ 0555 155 144.

Author: admin