کره جنوبی برای ساخت بیمارستان سرطان به ازبکستان کمک خواهد کرد

کره جنوبی برای ساخت بیمارستان سرطان به ازبکستان کمک خواهد کرد

Tainynews وزارت بهداشت گفت: ازبکستان در زمینه ایجاد بیمارستان سرطان در تاشکند با کره جنوبی همکاری خواهد کرد.

هیئت ازبکستان به سرپرستی عبدوهاکیم حاجیبائف وزیر بهداشت با وزیر بهداشت و رفاه کوون دیوک چول در سئول دیدار کرد.

وزیر بهداشت کره گفت دولت جمهوری کره خوشحال خواهد شد که در بهبود سلامت مردم ازبکستان که دانش خود را در زمینه ساخت بیمارستان های سرطانی به اشتراک گذاشته اند ، کمک کند.

هیئت ازبکستان برای بررسی تجربه و فن آوری کره در ساخت بیمارستانهای سرطانی وارد کره جنوبی شد.

Author: admin