قرقیزستان 420،000 دوز واکسن AstraZeneca را در ماه ژوئن دریافت می کند

قرقیزستان در ماه ژوئن 420،000 دوز واکسن AstraZeneca دریافت می کند

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی آلمكادیر بیشنالیف در 3 ژوئن در پارلمان گفت: – قرقیزستان 420،000 دوز واكسن AstraZeneca coronavirus را در ماه ژوئن دریافت خواهد كرد.

Author: admin