معاون اول رئیس کابینه ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای میانه در مورد روابط گفتگو می کنند

معاون اول رئیس کابینه ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای میانه در مورد روابط گفتگو می کنند

Tainynews آیبک جونوشالیف معاون اول رئیس کابینه وزیران ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه ، پیتر بوریان ، پیشنهاد داد تا دبیرخانه ای برای اجلاس اتحادیه اروپا در بیشکک راه اندازی کند تا از اجرای توافق های به دست آمده مطلع شود. .

Author: admin