همسر ایناندی از رئیس جمهور تشکر می کند که بلافاصله دستور پیدا کردن همسرش را صادر کرده است

همسر ایناندی از رئیس جمهور تشکر می کند که بلافاصله دستور پیدا کردن همسرش را صادر کرده است

Tainynews – ریحان اینندی از رئیس جمهور سدیر جپاروف برای پاسخ سریع وی به منظور یافتن همسرش ، رئیس مدارس ساپات ، اورهان اینندی که در اول ژوئن ناپدید شد ، تشکر کرد …

Author: admin