تازابک ایکراموف ، نماینده مجلس ، رئیس کمیته امور بین الملل ، امنیت و دفاع است

تازابک ایکراموف ، نماینده مجلس ، رئیس کمیته امور بین الملل ، امنیت و دفاع است

Tainynews – نماینده تازابک ایکراموف در تاریخ 3 ژوئن به عنوان رئیس کمیته امور بین الملل ، امنیت و دفاع پارلمان قرقیزستان انتخاب شد …

Author: admin