دو روستای دورافتاده ایسیک – کول برای برقراری ارتباط اینترنتی

دو روستای دورافتاده ایسیک – کول برای برقراری ارتباط اینترنتی

Tainynews فرماندار آكیلبك اسمونالیف گفت: – دو روستای کوهستانی از راه دور در منطقه ایسیك – كول به اینترنت وصل می شوند.

این کار تحت سال توسعه منطقه ای ، دیجیتالی سازی و پشتیبانی از کودکان انجام می شود.

از 61 روستای منطقه ، 59 ارتباط اینترنتی دارند. روستاهای دور افتاده آک-شیراک ولسوالی جتی-اوگوز و انیلچهک ولسوالی آک-سو هرگز اینترنت نداشته اند.

وی گفت که اکنون تأمین اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای در حال انجام است.

وی افزود: 191 مدرسه در منطقه وجود دارد ، 189 مدرسه از آنها اینترنت دارند.

Author: admin