ساکنان منطقه چون آلای در میان تشدید تنش در مرز با تاجیکستان تخلیه شدند

ساکنان منطقه چون آلای در میان افزایش تنش در مرز با تاجیکستان تخلیه شدند

Tainynews وزارت امور اضطراری گفت: ساکنان چندین روستای منطقه چون آلای منطقه اوش تخلیه شدند.

ساکنان جکندی ، کارا تیت ، کارا میک ، جکندی ، چولوک و شیبه به یک مدرسه در روستای دارووت-کورگون تخلیه می شوند. برخی از اهالی روستا در مدارس حرفه ای ، مسجد مرکزی اسکان داده می شوند.

وزارت شرایط اضطراری گفت که سازماندهی کمکهای بشردوستانه را آغاز کرده است.

Author: admin