نماینده عموركولوف ، نماینده قرقیزستان را ترك كرد و از جناح های خود و رهبر حزب ائتلاف عبور كرد

نماینده عمورکولوف ، نماینده قرقیزستان را ترک کرده و از جناح های خود و رهبر حزب ائتلاف عبور می کند

نماینده مجلس عموربک باکیروف (L) ، نماینده مجلس ایسا عمورکولوف (C) ، نماینده مجلس جیرگالبک توروسکلوف (R)

Tainynews – نماینده ایسا اورکولوف ، نماینده حزب جناح حزب SDPK را به نماینده عموربک باکیروف (SDPK) واگذار کرد …

Author: admin