تاجیکستان کانتینر را در قسمت مرزی نامشخص در چون آلای – تاشیف قرار داد

تاجیکستان کانتینر را در قسمت مرزی نامشخص در چون آلای – تاشیف قرار داد

Tainynews – رئیس کمیته امنیت ملی دولت و رئیس کمیسیون دولتی تعیین مرز ، کامچیبک تاشیف ، در مورد حادثه در منطقه Unzhu-Bulak در منطقه چون آلای در مرز با تاجیکستان اظهار نظر کرد …

Author: admin