تاشیف ، رئیس GKNB ، در بالگردی نبود که در کوه ها به اضطراری فرود بیاید

تاشیف ، رئیس GKNB ، در بالگردی نبود که در کوه ها اضطراری فرود بیاید

Tainynews کمیته بیک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، در هلی کوپتری که در کوههای منطقه آلای فرود اضطراری انجام داد ، نبود ، کمیته به AKIpress گفت …

Author: admin