فرماندار باتکن ، رئیس سغد توافق می کنند که نیروهای نظامی را در مرز مستقر نکنند

فرماندار باتکن ، رئیس سغد توافق می کنند که نیروهای نظامی را در مرز مستقر نکنند

Tainynews – در تاریخ 4 ژوئن ، فرماندار منطقه باتکن ، عبدیکریم علیمبایف با راجببوی احمدزودا ، رئیس منطقه سغد تاجیکستان گفتگوی تلفنی داشت.

آنها در مورد تأمین امنیت عمومی در مناطق مرزی ، تقویت گشت های مشترک و کار ایست های بازرسی و انجام کار افزایش آگاهی با مردم به منظور جلوگیری از وحشت گفتگو کردند.

آلبیمایف و احمدزودا همچنین توافق کردند که هیچ نیروی نظامی در مرز مستقر نشوند.

روسای ولسوالی های باتکن و ایسفرا و روسای مناطق لیلهک و گافوروف جلساتی را برگزار کردند.

Author: admin