کمیسیون های ایالتی قرقیزستان و تاجیکستان در تعیین مرز و تعیین مرز مرزی قرقیزستان و تاجیکستان پروتکل مشترکی را منتشر کردند

کمیسیون های ایالتی قرقیزستان و تاجیکستان در تعیین مرز و تعیین مرز مرزی قرقیزستان و تاجیکستان پروتکل مشترکی را منتشر کردند

Tainynews – جلسه کاری کمیسیون های ایالتی در زمینه تعیین مرز و تعیین مرز دولت ایالت قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 5 ژوئن در منطقه مرزی کرامک برگزار شد …

Author: admin