وكیل وی گفت كه رئیس جمهور سابق آتامبایف به درمان طبی مناسب در بیمارستان و نه در زندان احتیاج دارد

وكیل وی گفت كه رئیس جمهور سابق آتامبایف به درمان طبی مناسب در بیمارستان و نه در زندان نیاز دارد

Tainynews وکیل او ضمیر جووشف به AKIpress گفت – رئیس جمهور سابق آلمازبک آتامبایف به درمان پزشکی مناسب نیاز دارد که در زندان امکان پذیر نیست.

Author: admin