پروژه بازسازی جاده با بودجه چینی که در بیشکک ادامه دارد

پروژه بازسازی جاده با بودجه چینی که در بیشکک ادامه دارد

Tainynews دفتر شهردار گفت – بازسازی جاده در بیشکک به عنوان بخشی از مرحله دوم توسعه پروژه خیابان و جاده جاده بیشکک که از طریق کمک های مالی چین تأمین می شود ، ادامه دارد.

26 کیلومتر جاده در مناطق مسکونی از جمله شهرک های آرچا-بشیک ، آک-اورگو ، آک-اردو ، جنیش ، آک-بوسوگو ، آنه-سای ، آک-تیلک ، اوچکون و اینتیماک ساخته شده است.

مرحله دوم این پروژه پیش بینی ساخت 34.1 کیلومتر جاده در مناطق مسکونی طی 2 سال را دارد.

در مجموع 44 خیابان امسال و 16 خیابان در سال 2022 تکمیل خواهد شد.

در مجموع 5 پل و 60 خیابان به طول کلی بیش از 70 کیلومتر تعمیر ، روسازی 630،000 متر مربع تجدید می شود ، 130 کیلومتر پیاده رو ساخته می شود و 46،000 دود آبیاری جایگزین می شود.

Author: admin