رانندگان مارشروتکا در بیشکک اعتصاب خود را پایان دادند ، کرایه ثابت است

رانندگان مارشروتکا در بیشکک اعتصاب خود را پایان دادند ، کرایه ثابت است

Tainynews دفتر شهردار در 7 ژوئن گفت – تمام مینی اتوبوس ها پس از اعتصاب برای افزایش کرایه ها در جاده های بیشکک ظاهر شدند.

کرایه ثابت است ، 10 مادر در طول روز و 12 مادر بعد از 9 شب.

تریلی و اتوبوس نیز در سطح شهر فعالیت می کنند.

رانندگان برخی از شرکتهای حمل و نقل از 2 تا 4 ژوئن برای افزایش نرخ کرایه به 15 بار دیگر از کار خودداری کردند. در 5-6 ژوئن ، برخی از مینی بوس ها شروع به کار کردند.

Author: admin