مامور امنیتی پس از تصادف جاده ای با اتومبیلرانی رئیس جمهور در منطقه ایسیک کول فعالیت کرد

مامور امنیتی پس از تصادف جاده ای با اتومبیلرانی رئیس جمهور در منطقه ایسیک کول فعالیت کرد

تصویر نماینده

Tainynews – آلماز کوباتبکوف ، رئیس مرکز جراحی ارتوپدی و آسیب دیدگی بیشکک در 7 ژوئن به AKIpress گفت: امروز یک افسر نگهبان کمیته امنیت ملی دولت ، که پس از برخورد ماشین به یکی از وسایل نقلیه از اتومبیلرانی رئیس جمهور جپاروف آسیب ندیده بود ، امروز مجروح شد.

Author: admin