وزارت کشور نمی تواند سفارت ترکیه را در بیشکک بررسی کند – معاون وزیر

وزارت کشور نمی تواند سفارت ترکیه را در بیشکک بررسی کند – معاون وزیر

Tainynews سویون عمورزاکوف ، معاون وزیر کشور در نشست کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان گفت – وزارت کشور نمی تواند ساختمان سفارت ترکیه در قرقیزستان را بررسی کند ، این فراتر از اختیارات آن است.

Author: admin