1،525،552 نفر به طور کامل در مغولستان واکسینه شده اند

1،525،552 نفر به طور کامل در مغولستان واکسینه شده اند

Tainynews – از 7 ژوئن ، در مجموع 1،872،056 نفر اولین دوز واکسن علیه COVID-19 را در مغولستان دریافت کرده اند.

1،525،552 نفر از آنها یا 73.8 درصد از هدف واکسیناسیون ، عکس دوم را گرفته اند.

از زمان آغاز کار واکسیناسیون در فوریه 2021 ، 956658 نفر از مردم اولان باتور اولین واکسن COVID-19 را دریافت کرده اند و 803143 نفر در پایتخت این کشور واکسینه شده اند. در مناطق روستایی ، تعداد افراد واکسینه شده به طور کامل 703409 نفر و واکسینه شده های جزئی – 915،358 نفر است.

Author: admin