بخش انرژی قرقیزستان سالانه 5-6٪ درآمد خود را به دلیل تورم از دست می دهد

بخش انرژی قرقیزستان سالانه 5-6٪ درآمد خود را به دلیل تورم از دست می دهد

Tainynews نوردین کوجوگولوف معاون وزیر انرژی و صنعت جمهوری قرقیزستان در میزگرد بحث در مورد بخش انرژی بخش قرقیزستان گفت: “بخش انرژی سالانه 5-6٪ درآمد خود را به دلیل تورم از دست می دهد.”

Author: admin