ترکیه خواستار استرداد اورهان ایناندی در سال 2019 شد – وزارت امور خارجه

ترکیه خواستار استرداد اورهان ایناندی در سال 2019 شد – وزارت امور خارجه

Tainynews آیبک آرتیکبائف معاون وزیر امور خارجه در جلسه کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان گفت: آخرین بار ترکیه خواستار استرداد رئیس شبکه آموزش ساپات شد.

Author: admin